Privacyverklaring

Bloos! Onderwijsadvies gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Helder wordt welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Ook wordt u uitgelegd hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Ik vind het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

Bloos! Onderwijsadvies
Bloos! Onderwijsadvies, gevestigd op Dopheide 28, 3823 HL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de diensten van Bloos! Onderwijsadvies  laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam organisatie
– Functie
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bloos! Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van passende informatie, zoals artikelen.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over diensten en producten
– Om diensten bij u af te leveren, waaronder training, coaching en advies
– Voor het afhandelen van betaling
– Voor het afhandelen van klachten

Beveiligen en bewaren
Bloos! Onderwijsadvies zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn gegevens
Bloos! Onderwijsadvies bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De standaard bewaartermijn is drie jaar. Dat wil zeggen dat uw gegevens uiterlijk drie jaar nadat u actief bent geweest verwijderd worden. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten worden bewaard omdat de wet dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bloos! Onderwijsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in een opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bloos! Onderwijsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloos! Onderwijsadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar margje@bloosonderwijsadvies.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.